Đặt câu hỏi khác

Gửi câu hỏi
 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

Câu hỏi từ khách hàng

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A

 • Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.Hiện nay chưa có ghi nhận tương tác thuốc giữa Tanganil với các thuốc điều trị khác. Tuy nhiên, để tránh các tương tác thuốc có thể xảy ra, cần thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của bạn về bất kỳ loại thuốc nào đang sử dụng.

  Được giải đáp bởi: Bs.ThS Nguyen Van A